Təkliflər

MƏRKƏZİMİZİN NAZİRLƏR KABİNETİNƏ NİKAH MÜQAVİLƏSİ İLƏ BAĞLI TƏKLİFİ

Ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən islahatlar, hüquqi-demokratik dövlət quruculuğu prosesində əldə olunan nailiyyətlər, cəmiyyətimizin hər bir üzvünün intellektual səviyyəsinin yüksəlməsi, ölkəmizin sivil dünya birliyinə qovuşması sosial institutların inkişafına da həm zəmin yaradır, həm də zəruri edir. Son illərdə Azərbaycan cəmiyyətində nikah müqaviləsinə dair müzakirələr aparılır, bu sosial institutun məcburi formalaşmasına dair tək

NİKAHA MÜQAVİLƏSİNİN TƏKLİF OLUNAN FORMASI

1.1  Ər-arvad razılığa gəlirlər ki, kimin gəlirləri hesabına əldə edilməsindən asılı olmayaraq, ər-arvad tərəfindən birgə nikah dövründə əldə edilmiş bütün əmlaklar üzərində onların birgə mülkiyyət hüquqları müəyyən edilir. Hazırki müqavilədə və ya bu müqaviləyə olan əlavələrdə xüsusi ilə qeyd edilmiş ayrı-ayrı əmlak növləri üzərində digər hüquqi rejim tətbiq oluna bilər. 1.2  Ər-arvadın hər birinə nikaha daxil olmamışd

Tikinti Məcəlləsi”nin layihəsinə dair Təklif

1) Layihə “Tikinti Məcəlləsi” adlandırılsada Məcəllələr üçün xarakterik xüsusatlara malik deyildir. Hesab edirik ki, tikintiyə aid qanunvericilik aktları və digər normativ hüquqi aktları unifikasiya edən vahid bir Məcəllənin qəbul olunması daha məqsədə müvafiq olardı. Halbuki, təklif edilən Məcəllə tikintiyə aid normativ aktları unifikasiya edən vahid Məcəllə olmaq əvəzinə hətta bu Məcəllənin qəbulu tikintiyə aid digər normativ aktların

Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında AR Qanun layihəsinə dair RƏY

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Mülkiyyət hüququ” adlanan 29-cu maddəsinin IV bəndinin tələbinə görə “Dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər”. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 157.9-cu maddəsinə görə isə dövlət ehtiyacları tələb etdikdə dövlət tərəfindən mülkiyyət yalnız qanunla icazə verilmiş hallarda yo

Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin layihəsinə dair

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə əsasən müzakirə edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim olunmuş Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin layihəsi ilə tanış olub, aşağıdakı əlavə və düzəlişləri təklif edirik: Ümumi qeyd: Mənzil Məcəlləsi işlənərkən ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və Azərbay

Münsiflər Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maddə 1. Qanunun tətbiqi sahəsi Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən münsiflər məhkəmələrinin fəaliyyətini və yaradılması qaydalarını müəyyən edir. Mülki hüquq münasibətlərinin pozulmasından irəli gələn istənilən mübahisə bu Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, tərəflərin bağladığı müqaviləyə (Sazişə) əsasən (bundan sonra tərəflər - kimi qeyd olunacaq) münsiflər məhkəməsinə baxılmaq üçün verilə

HİYM-İN NAZİRLƏR KABİNETİNƏ GÖNDƏRDİYİ TƏKLİFƏ AİDİYYƏTİ DÖVLƏT QURUMLARINDA BAXILMIŞDIR

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzinin (HİYM) “SSRİ tabeliyində olan və SSRİ dövlət büdcəsindən maliyyələşmiş, lakin Azərbaycan SSR ərazisində fəaliyyət göstərmiş dövlət idarəetmə orqanlarının baş idarələrinin və digər qurumlarının işçilərinin dövlət qulluqçusu statusu alması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 may 2007-ci il tarixli, 77 saylı Qərarına əlavələr edilməsi barədə” qərarına dair Azərbaycan Respub

HİYM  TƏKLİFİNİ MİLLİ  MƏCLİSƏ  GÖNDƏRMİŞDİR

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərardan barəsində qərar qəbul edilən şəxs və ya onun müdafiəçisi tərəfindən birbaşa məhkəməyə şikayət etmə hüququnun Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmamasının insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının qorunmasında ciddi problemlər yaratması ilə bağlı şərhini 7 iyul 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası

HİYM NAZİRLƏR KABİNETİNƏ TƏKLİF GÖNDƏRMİŞDİR

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) 14.08.2008-ci ildə  Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cənab Artur Rəsizadəyə SSRİ tabeliyində olan və SSRİ dövlət büdcəsindən maliyyələşmiş, lakin Azərbaycan SSR ərazisində fəaliyyət göstərmiş dövlət idarəetmə orqanlarının baş idarələrinin və digər qurumlarının işçilərinin dövlət qulluqçusu statusu alması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 may 2007-ci il tarixli, 77 s

AR MƏCLİSİNİN İNSAN HÜQUQLARI DAİMİ KOMİSSİYASININ SƏDRİ RƏBİYYƏT ASLANOVAYA

Sizə məlum olduğu kimi, 1999-cu il dekabrın 28-də Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi qəbul edilmiş və həmin Məcəllə 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir. Sözsüz ki, ölkəmizdə aparılan hüquqi-demokratik islahatlarda mühüm əhəmiyyəti olan bu Məcəllə mülki-hüquq münasibətlərini daha sivil, müasir tələblərə cavab verən səviyyədə tənzimləyir. Lakin bu Məcəllədə təsbit edilən bəzi maddi hüquq normaları

XOCALI FACİƏSİNİN BEYNƏLXALQ HÜQUQİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Məlumdur ki, əsrlərdən bəri ermənilərin azərbaycanlılara, dinc sakinlərə qarşı törətdiyi əməllər 1988-ci ildən sistemli şəkil almağa başladı və elan olunmamış müharibəyə çevrildi. Qarabağ savaşında erməni qəsbkarlarının ən qanlı, ən vəhşi cinayətlərdən olan Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqına qarşı sistemli soyqırımın tərkib hissəsi kimi tanıdılması təşəbbüsləri həm də bu müharibənin günahsız qurbanları haqqında həqiqətl