Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ
TƏBRİK EDİRİK!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 21 noyabr 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə hakim vəzifəsini nümunəvi yerinə yetirdiklərinə, ədliyyə və məhkəmə orqanlarında qulluqda fərqləndiklərinə, hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsində səmərəli fəaliyyətlərinə, cəza-icra siyasətinin həyata keçirilməsində və ədliyyə sistemində elm, səhiyyə sahələrinin inkişaf etdirilməsində fəal iştiraklarına görə bir qrup ədliyyə, məhkəmə işçiləri və hakimləri təltif etmişdir...
“Türkiyə-Azərbaycan Hüquq Evi” yaranır
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzinin sədri Fətəli Abdullayev və Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin direktoru Natiq Abdullayevin 13-14 dekabr 2008-ci ildə İstanbulda keçirdikləri görüşlərin başlıca məqsədi “Türkiyə-Azərbaycan Hüquq Evi”nin yaranması olmuşdur. Qardaş ölkənin tanınmış hüquqşünasları, özəl hüquq xidməti birliklərinin rəhbərləri   bu təşəbbüsü razılıqla qarşılayaraq iki ölkə arasında ilbəil genişlənməkdə olan əlaqələrin də belə bir müştərək Evin təşkilini zəruri etdiyini bildirmişlər.
OMBUDSMAN HÜQUQİ İSLAHATLARA YARDIM MƏRKƏZİNİN NƏŞRİNİ YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRMİŞDİR
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili-Ombudsman Elmira xanım Süleymanova bu fikri 14 noyabr 2008-ci ildə Mərkəzə göndərdiyi məktubda ifadə etmişdir: “Rəhbərlik etdiyiniz qurum tərəfindən hazırlanaraq nəşr edilmiş “Vərəsəlik (normativ aktlar, qərarlar, və şərhlər)” adlı çap vəsaiti ...məhkəmələr, vəkillər, no­ta­ri­us­lar, prak­ti­ki hüquq­şünas­lar, hüquqla maraqlanan müəllim, tə­lə­bə və tədqiqatçılar üçün dəyərli bir vəsait olacaqdır.
Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin Azərbaycanda Hüquq islahatlarına dəstək
layihəsinin rəhbəri cənab Tomas Herman fəaliyyətimiz barədə məlumatlandırılmışdır
Hü­qu­qi İs­la­hat­la­ra Yar­dım Mər­kə­zi (HİYM) tərəfindən göndərilmiş məktubda Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın ye­ni­dən döv­lət müs­tə­qil­li­yi­ni bər­qə­rar et­di­yi son 15 il­də qa­zan­dı­ğı nai­liy­yət­lərdə uğurlu hü­qu­qi is­la­hat­la­rın xüsusi rolu olduğu vurğulanır və və­tən­daş cə­miy­yə­ti­nin, de­mok­ra­tik-hü­qu­qi döv­lət qu­ru­cu­lu­ğu pro­se­si­nin in­ki­şa­fını, öl­kə­mi­zin si­vil dün­ya bir­li­yi­nə in­teq­ra­si­ya­sı­nı tə­min et­mək üçün hü­qu­qi is­la­hat­la­rın...
“Vərəsəlik normativ aktlar. Qərarlar və şərhlər (1923-2000-ci illər)” kitabı çapdan çıxmışdır
Bu gün HİYM-in əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “Vərəsəlik normativ aktlar. Qərarlar və şərhlər (1923-2000-ci illər)” kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda 1923-cü il­dən 1965-ci ilə­dək qüv­və­də ol­muş Azərbaycan SSR Mül­ki Mə­cəl­lə­sinin və­rə­sə­li­yə aid nor­ma­la­rı­nın şər­hi, 1923-cü il­də qə­bul edil­miş Azər­bay­can SSR-in ilk Mül­ki Mə­cəl­lə­si­nin (1923-cü il nəş­ri) il­kin re­dak­si­ya­sı­nın və­rə­sə­li­yə aid müd­dəa­la­rı­nın tam mət­ni, o cümlədən 1927 və 1956-cı il nəşrləri...
HİYM-İN NAZİRLƏR KABİNETİNƏ GÖNDƏRDİYİ TƏKLİFƏ AİDİYYƏTİ DÖVLƏT QURUMLARINDA BAXILMIŞ VƏ MƏQSƏDƏMÜVAFIQ HESAB EDİLƏRƏK MÜSBƏT DƏYƏRLƏNDİRİLMİŞDİR
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzinin (HİYM) “SSRİ tabeliyində olan və SSRİ dövlət büdcəsindən maliyyələşmiş, lakin Azərbaycan SSR ərazisində fəaliyyət göstərmiş dövlət idarəetmə orqanlarının baş idarələrinin və digər qurumlarının işçilərinin dövlət qulluqçusu statusu alması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 may 2007-ci il tarixli, 77 saylı Qərarına əlavələr edilməsi barədə” qərarına dair...
HİYM MİLLİ MƏCLİSƏ TƏKLİFLƏR GÖNDƏRMİŞDİR
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) 8 sentyabr 2008-ci ildə  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnsan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım Aslanovanın adına məktub göndərərək 1999-cu il dekabrın 28-də Milli Məclisdə qəbul edilmiş və 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi”ndə təsbit edilən bəzi hüquq normalarının praktikada müəyyən...
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi